Ontslag bij ziekte

Ontslag bij ziekte, kan dat?

Kan ik ontslagen worden als ik ziek ben? Heb ik recht op extra ontslagbescherming? Dit zijn vragen die wij als ontslagjuristen veel krijgen. Daarom hieronder informatie over dit belangrijke onderwerp.

De hoofdregel bij ontslag ziekte

In beginsel kunt u niet worden ontslagen als u ziek bent. Ontslag en ziekte gaan dus vaak niet samen. Dit betekent dat uw werkgever eventueel ondanks het bezit van een geldige ontslagvergunning het dienstverband niet rechtsgeldig kan opzeggen zolang u nog ziek bent. Op dit beginsel bij ontslag en ziekte bestaan echter de volgende uitzonderingen.

Uitzonderingen op ontslag tijdens ziekte

De ontslagbescherming tijdens ziekte is niet ongelimiteerd, maar geldt gedurende de eerste twee jaar van een aaneengesloten ziekteperiode. Een ziekteperiode geldt ook als aaneengesloten indien u binnen 4 weken nadat u weer aan het werk bent gegaan opnieuw ziek wordt. Na afloop van bedoelde periode van twee jaar kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Om rechtsgeldig te kunnen opzeggen heeft de werkgever toestemming nodig c.q. een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf. Het UWV Werkbedrijf (UWV) zal die vergunning alleen afgeven als aan allen van hierna genoemde voorwaarden is voldaan:

  •     u kunt door de ziekte uw functie niet meer vervullen;
  •     de verwachting is dat u niet binnen 26 weken weer aan werk kunt (ook niet in geval van bijscholing);
  •     u en uw werkgever hebben voldoende *reïntegratie- inspanningen verricht, maar zonder resultaat.

Reïntegratieplicht
Als werknemer bent u verplicht gedurende de periode van ziekte voldoende mee te werken aan redelijke pogingen van uw werkgever om u weer aan het werk te krijgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het accepteren van aangeboden scholing of het aanvaarden van andere passende werkzaamheden binnen het bedrijf.
Ziekmelding na ontslag aanvraag
Een andere belangrijke uitzondering op de ontslagbescherming tijdens ziekte, ligt in het feit dat deze rechtsbescherming niet geldt indien de werknemer zich ziek meldt nadat de werkgever een verzoek om ontslag heeft ingediend bij het UWV. Derhalve heeft ziekmelding na ontslag aanvraag geen effect, ontslag na ziekte kan in dat geval plaatsvinden. Deze bepaling is in de wet opgenomen, omdat in het verleden sommige werknemers misbruik maakten van de ontslagbescherming tijdens ziekte door zich plots na een ontslagaanvraag ziek te melden.

Overige uitzonderingen op ontslagbescherming tijdens ziekte.

Is er sprake van een ontslag op staande voet dan geldt die bescherming niet. Evenmin geldt die bescherming indien een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, maar eindigt op de afgesproken datum. Dat betekent dat het contract kan eindigen ook al bent u ziek. Derhalve is in die gevallen ‘ontslag’ tijdens ziekteverlof of ontslag tijdens ziektewet periode mogelijk.

Ontslag mogelijk via de kantonrechter
Dient de werkgever een verzoek in bij de kantonrechter tot beëindiging van het dienstverband met een zieke werknemer, dan zal de kantonrechter zich zeer terughoudend opstellen. Dat betekent dat slechts aan het verzoek van de werkgever tegemoet zal worden gekomen als zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Ontslag(bescherming) tijdens ziekte, ongeacht de reden van het ontslag, moet worden onderscheiden van een ontslag vanwege ziekte. Dit laatste betekent dat arbeidsongeschiktheid als reden voor het ontslag wordt aangevoerd.

Arbeidsongeschiktheid is echter op zichzelf geen grond voor ontslag.

De werkgever zal om die reden van het UWV of kantonrechter geen toestemming krijgen de werknemer te ontslaan. Daarop is de slechts de volgende uitzondering van toepassing:

Ontslag bij ziekte bij (te) frequent ziek zijn.

Indien de ziekte onevenredig zwaar drukt op de collega’s van de zieke werknemer die het werk moeten overnemen, kan het UWV of kantonrechter het gevraagde ontslag inwilligen en dus ontslag bij ziekte toestaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de werknemer frequent ziek is.

Alcohol(verslaving) en ontslag.

Alcoholverslaving wordt door veel rechters beschouwd als ziekte. In dat geval geniet betrokkene de bescherming die een zieke werknemer toekomt. Op de alcoholverslaafde rust wel de verplichting zich onder behandeling te stellen.

Dronkenschap is in de wet uitdrukkelijk genoemd als reden voor ontslag op staande voet. Indien de dronkenschap het gevolg is van alcoholverslaving is er een redelijke kans dat de rechter het gegeven ontslag ongeldig zal verklaren.
De combinatie alcohol en ontslag is derhalve (ook) juridisch lastig.

Zwanger en ontslag.

Zwangerschap is uiteraard geen ziekte. Een zwangere werkneemster geniet evenals de zieke werknemer ontslagbescherming om welke reden daar in deze rubriek kort aandacht aan wordt besteed. De zwangere werkneemster kan gedurende de zwangerschap (al vanaf de eerste dag van zwanger zijn), bevallingsverlof en tot een periode van 6 weken na het bevallingsverlof in beginsel niet worden ontslagen. Ook indien er complicaties zijn opgetreden bij de bevalling, ten gevolge waarvan de werkneemster niet in staat is tot werkhervatting, blijft de ontslagbescherming doorwerken. De werkgever kan vragen om een bewijs van de zwangerschap. Dat kan een verklaring van de arts of verloskundige zijn. Voor een uitgebreidere toelichting op de rechten bij zwangerschap klikt u op ontslag zwangerschap.

Samengevat: de werknemer geniet bij ziekte ontslagbescherming. Op de ontslagbescherming bij ziekte bestaan een aantal belangrijke uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld ook aan ontslag bij boventalligheid (verval van uw functie).

Dreigt u ontslagen te worden?

Bel: 0900 – 123 73 24 indien u vragen heeft over ontslag en ziekte.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s